KANNANOTTO

Panu Kukkonen
Tullin selvitysryhmä
Valtionvarainministeriö

PYYNNÖSTÄNNE TULLILIITTO RY:N VIRALLINEN KANNANOTTO TULLIN TOIMINTAKULTTUURISTA, JOHTAMISESTA, REKRYTOINNEISTA JA TYÖHYVINVOINNISTA

Toimintakulttuuri

Ministerin mukaan toimintakulttuurissa on ilmennyt ongelmia. Tulli on yksi Suomen vanhimpia virastoja ja sen toimintakulttuuri lepää vankalla vuosisatoja vanhalla pohjalla ollen kuitenkin aikaansa seuraava ja muutoksiin sopeutuva. Asiakastyytyväisyyskyselyissä on kerta toisensa jälkeen korostunut Tullin luotettavuus ja ammattitaito kuin myös kansainvälisissä vertailuissa eri maiden Tullien kesken.

Toimintakulttuuria luovat kuitenkin aina kulloinkin virkaa hallussaan pitävät henkilöt. Liiton näkemyksen mukaan Tullin toimintakulttuuria voidaan tarkastella ja vertailla muihin virastoihin milloin vain.

Johtaminen

Tullin pääjohtaja Antti Hartikainen lähti lyhyen ajan kuluttua valintansa jälkeen virkavapaalle yli kahdeksi vuodeksi. Virkavapaan aikana Tullissa on ollut kaksi virkaatekevää pääjohtajaa. Virkavapaalle jäädessään pääjohtaja ilmoitti seuraavansa Tullin johdon toimintaa ja puuttuvansa siihen, jos hänen viitoittamaansa reittiä ei edetä.

Onko pääjohtajan virkavapaan myöntäminen ja siihen liittyvät menettelyt olleet Tullin hyvää johtamista ja hallintoa tukevaa toimintaa valtiotyönantajan taholta, jää työryhmän harkittavasi ja ministeri Päivi Räsäsen päätettäväksi.

Rekrytointikäytännöt

Rekrytointi- ja nimityskäytännöt ovat viimeisen kahden vuoden aikana parantuneet. Rekrytoinneista ja nimityksistä kirjoitetaan yhdenmukaiset muistiot ja ne perustellaan.

Henkilöstön työhyvinvointi

Henkilöstön työhyvinvointia seurataan Tullissa säännöllisesti eikä tutkimuksissa ole havaittu hälyttävää. Sairauspoissaolot ovat vähentyneet viime aikoina ratkaisevasti. Työhyvinvointi on kuitenkin subjektiivinen kokemus ja kyselyt kertovat vain keskimääräisiä tuloksia. Pidämme mahdollisena, että kaikki eivät koe voivansa hyvin ollessaan töissä Tullissa. Näiden tapausten tunnistaminen ja parantaminen on haaste.

Työilmapiiri

Tullissa on yleisesti ottaen hyvä työilmapiiri. Jos se ei sitä jossain ole ollut, sinne on kohdistettu kehittämishankkeita. Tämä työ on aina kesken ja prosessit ovat sen verran hitaita, että pikaista apua ei ole ollut saatavilla.

Työkulttuuri

Tullin työkulttuuri ei näkemyksemme mukaan ole kokonaisuutena huono. Työmoraali on korkea ja henkilöstö on motivoitunutta. Tullissa tehdään enemmän töitä vähemmällä väellä. Muutoksista huolimatta annetut tehtävät on kyetty hoitamaan. Tulli on kuitenkin kehittänyt voimakkaasti toimintaansa ja työtä tehdään tavalla, joka on mahdollistanut tehokkaan toiminnan.

Kehittämistarpeet

Tullin toimintaa tulee kehittää Tullin arvojen mukaisesti ja hyvää hallintotapaa noudattaen.

Avoimuuden lisääminen entisestään päätöksenteon valmistelussa. Henkilöstön edustajat ja sitä kautta heidän asiantuntijuus tulee saada tiiviimmin mukaan muutosten valmisteluun.

Johtamisen selkeyttäminen koko esimiesketjussa, etenkin kaikkien esimiesten toimintaa yhteisten tavoitteiden mukaisesti

Työkierron tukeminen edistää toisten työtehtävien tuntemusta ja myös arvostusta.

Helsingissä 28.11.2014

Tulliliitto ry

Markku Kosonen
puheenjohtaja

Esa Lindqvist
sihteeri