Tulliliitto ry on kysynyt JHL:n ry:n kantaa siitä, miten tulee tulkita työaikoja koskevan valtion virka- ja työehtosopimuksen 3 §:ään ja sen soveltamisohjetta. Tullilaitoksen koiranohjaajien keskuudesta on noussut esiin kysymys siitä, miten tulisi arvioida matkustukseen käytettyä aikaa silloin, kun on kyse koiranohjaajan matkasta koiran kanssa kotoa kurssille ja takaisin.

Koiranohjaajat on määrätty osallistumaan koirineen kyseisille kursseille. Heidän tulee tullilaitoksen määräysten mukaan matkustaa paikalle tullilaitoksen käytössä tai ohjaajan käytössä olevilla kuljetusvälineillä. Pääsääntöisesti koiran kuljettaminen tapahtuu virka-autolla. Julkisten kulkuvälineiden käyttäminen on määräysten mukaan kiellettyä.

Koiran kuljettamisen katsomista työajaksi on käsitelty yhdessä puolustusvoimia koskevassa työtuomioistuimen ratkaisussa TT:1993-77. Kyseisessä tapauksessa osapuolten välinen erimielisyys oli syntynyt siitä, tuliko työajaksi katsoa paluumatka ilman koiraa tilanteessa, jossa koiranohjaaja oli vienyt koiran eläinlääkäriin. Kyseisestä tapauksesta ilmenee, että osapuolet ovat olleet yksimielisiä siitä, että matka eläinlääkäriin koiran kanssa on ollut työaikaa. Tätä on perusteltu sillä, että menomatkan aikana tehtävään määrätty henkilö on joutunut valvomaan koiraa ja huolehtimana sen hyvinvoinnista.

Katsomme, että silloin, kun tullilaitoksen koiranohjaaja on velvoitettu osallistumaan kurssille koiransa kanssa, olisi myös matka kurssille ja takaisin luettava työaikaan. Perusteluna kannallemme viittaamme erityisesti edellä mainittuun puolustusvoimia koskeneeseen työtuomioistuimen oikeustapaukseen.
Kyseisestä tapauksesta ilmenee, että koiran kanssa matkustaminen on työnantajankin mielestä koiran valvontatehtävän takia työajaksi luettavaa aikaa. Edelleen työajaksi lukemisen puolesta puhuu se, että virkamies on velvollinen huolehtimaan koiran hyvinvoinnista matkan ajan niin, että se säilyy toimintakuntoisena. Koiranhoitoa koskevien määräysten mukaan matka on tehtävä virka-autoa tai muuten työnantajan hyväksymää kuljetusvälinettä käyttäen.

Helsingissä 16.12.2013

Keijo Tarnanen Mikko Siljander
Lakimies Sopimustoimitsija