Työmarkkinoiden keskusjärjestöjen tekemän raamisopimuksen mukaisesti on eräitä sairausvakuutuslain isyysrahaa koskevia säännöksiä tarkistettu 1.1.2013 voimaan tulleella sairausvakuutuslain tarkistuksella.

Valtiovarainministeriö ja valtion pääsopijajärjestöt ovat lainmuutoksen perusteella tarkistaneet 19.12.2012 tehdyllä virka- ja työehtosopimuspöytäkirjalla valtion yleisen virka- ja työehtosopimuksen 21 §:n Huomautusta isyysvapaan osalta.

Isällä on uudessa järjestelmässä oma, yhteensä enintään 54 arkipäivän pituinen isyysrahakausi. Hän voi edelleen pitää siitä isyysvapaata 18 arkipäivää enintään neljässä jaksossa äitiys- ja vanhempainrahakaudella. Isä voi pitää isyysvapaan (joko kaikki 54 arkipäivää
tai siitä jäljellä olevan osan) välittömästi vanhempainrahakauden päätyttyä tai siirtää siihen asti kunnes lapsi täyttää kaksi vuotta. Tämä vapaa voidaan jakaa enintään kahteen jaksoon. Siirtämisen edellytyksenä ei enää ole, että jompikumpi vanhemmista hoitaa lasta kotona vanhempainrahakauden päättymisen ja siirron välisen ajan.

Sopimus