Yhteistyöliittotyöryhmän kokouksessa 1.2.2011 Tullivirkamiesliiton puheenjohtajana Jari Nieminen ilmoitti, että yhteisen työryhmän neuvottelut ovat päättyneet. Syyksi hän ilmoitti keskusjärjestökysymyksen.

Neuvottelujen päättäminen ja sen jälkeinen Tullivirkamiesliiton tiedottaminen asiasta ovat aiheuttaneet hämmennystä yli liittorajojen ja laittaneet liikkeelle monenlaisia huhuja siinä määrin, että niihin on puututtava julkisesti. Tässä yhteistyöryhmän tulliliittolaisten vastaus pariin räikeimpään väitteeseen.

Väite: Tulliliiton edustajat puheenjohtaja Markku Kosonen johdolla olisivat vaikeuttaneet neuvotteluissa etenemistä. Väitteen mukaan liiton johto pelkäisi omien asemiensa menettämistä.
Vastaus: Aloite liittojen yhdistymisen selvittelyyn tuli Tulliliitolta (yhteisen työryhmän pöytäkirja 8.9.2009). Miksi olisimme vaikeuttaneet neuvotteluita ja toimineet vastoin omaa aloitettamme?

Työryhmän kokouksissa TVML:n edustajat ottivat useamman kerran puheeksi uuden liiton puheenjohtajan valinnan, mainitsivat nimeltä Markku Kososen ja valintamallina esimerkiksi WEB-vaihtoehdon. Nämä puheet jäivät TVML:n keskinäisiksi mietteiksi. Tulliliiton edustajien kanta oli, että puheenjohtajan valinta menee uuden liiton sääntöjen mukaan ja valinta käydään niiden välillä, jotka siinä vaiheessa ovat käytettävissä.

Puheenjohtajan kuten kaikkien muittenkin luottamusmiesten asema on aina jäsenistön päätettävissä sääntöjen mukaisesti. Työryhmässä ei koskaan ehditty kaavailemaan yhteisliiton sääntöjä, koska Tullivirkamiesliitto ei halunnut käsitellä mitään uutta liittoa koskevaa asiaa, ennen kuin on sovittu keskusjärjestöksi Pardia.

Väite: Tulliliiton edustajat olisivat toivoneet uutta jäsenkyselyä.
Vastaus: Tulliliiton edustajat eivät ole esittäneet uutta jäsenkyselyä.

Asiasta käydyssä keskustelussa totesimme (ptk 13.12.2010), että jäsenkyselyn tärkein vastaus oli jäsenistön halu yhteisestä liitosta. Tulliliiton esityksen mukaan uuden, yhteisen liiton päättävin elin joko valitsee keskusjärjestön tai tarvittaessa järjestää sitovan jäsenäänestyksen keskusjärjestöstä (ptk 19.10.2010). Tullivirkamiesliiton hallitus oli käsitellyt esitystä ja piti ongelmana sitä, että Tulliliitto ei ole ottanut kantaa keskusjärjestöön (ptk 19.10.2010).

Tulliliitto edelleen yhteisliiton kannalla

Tulliliiton edustajat olivat valmistautuneet liittojen yhteisen työryhmän kokoukseen 1.2.2011 rakentavalla ehdotuksella keskusjärjestöjä koskien ja edelleen valmiina neuvottelemaan yhteisestä liitosta. Jari Nieminen Tullivirkamiesliiton puheenjohtajana oli kutsunut työryhmän kokoukseen myös Tulliliiton puheenjohtajan.

Tulliliiton kanta: 50%-50% -edustus kummastakin liitosta elimeksi, joka päättää uuden liiton perustamisasioista esim. keskusjärjestöstä, säännöistä jne. eivät olleet Tullivirkamiesliiton mielestä demokraattista menettelyä. Tullivirkamiesliitolla oli alun alkaen ehtona, että neuvottelut alkavat vasta, kun keskusjärjestöksi on valittu Pardia.

Tulliliiton edustajisto keväällä 2010 otti kantaa yhteisliittoon. Yhdistymisen tulee olla aitoa, raja-aidat on viimeinkin kaadettava. Liittohallitukselle annettiin ohjeet neuvotella rakentavasti ja jäsenten edut muistaen. Edustajisto ei ottanut kantaa keskusjärjestöön, kylläkin keskusjärjestön valintatapaan. Tullivirkamiesliiton väitteet, että•keskusjärjestön valintatapa olisi "pelkkää menettelyä" on Tulliliiton edustajiston kannan vähättelyä ja osoitus Tullivirkamiesliiton ylimielisestä sanelupolitiikasta.

Työryhmän tehtävänä ei ollut valita keskusliittoa

Puheenjohtajien asettamiskirjeessä työryhmän tehtäväksi mainittiin "selvitettävä päätöksentekomekanismi keskusjärjestön valintaprosessiksi". Tullivirkamiesliiton edustajat ylittivät neuvotteluvaltuutensa vaatimalla hyväksymään aiesopimuksen, jossa keskusjärjestöksi olisi päätetty Pardia (ptk 13.12.2011). Tullivirkamiesliitto katkaisi yhteisliittoneuvottelut eikä voi sitä siirtää vastuuta muille.

Kalevi Ojamaa

Ritva Uusi-Eskola-Kärnä

Sune Sjölund