Verohallinto on 9.12.2010 antanut päätöksen verovapaista matkakustannusten
korvauksista vuonna 2011. Verohallinto on kuullut asiassa kulukorvausasiain
neuvottelukuntaa. Lue lisää linkin takana Verohallinnon päätös, joka löytyy myös
osoitteesta www.vero.fi.

Kokopäivärahan aleneminen 36 eurosta 34 euroon / vrk johtuu siitä, että
ravintolapalvelujen arvonlisävero aleni 1. heinäkuuta lukien 22 prosentista
13 prosenttiin.

20111182/32/2010

Verohallinnon päätös

verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2011

Annettu Helsingissä 9. päivänä joulukuuta 2010
________________________________________

Verohallinto on 30 päivänä joulukuuta 1992 annetun tuloverolain (1535/1992) 73 §:n ja 75 §:n 2 momentin nojalla, sellaisina kuin ne ovat laissa 504/2010, päättänyt:

1 §

Vuodelta 2011 toimitettavassa verotuksessa verosta vapaaksi katsottavien matkakustannusten korvausten perusteet ja määrät ovat jäljempänä tässä päätöksessä mainitut.

2 §

Matkakustannuksia ovat verovelvolliselle Suomessa tai ulkomailla tehdystä työmatkasta aiheutuneet kustannukset.

3 §

Työmatkalla tarkoitetaan matkaa, jonka palkansaaja tilapäisesti tekee työhön kuuluvien tehtävien suorittamiseksi erityiselle työntekemispaikalle varsinaisen työpaikan ulkopuolelle. Mikäli palkansaajalla työn luonteen vuoksi ei ole varsinaista työpaikkaa, työmatkana pidetään matkaa, jonka palkansaaja tilapäisesti tekee työn suorittamiseksi asunnoltaan erityiselle työntekemispaikalle.

1)    Työmatkana pidetään matkaa työntekemispaikalle myös silloin, jos:
työntekemispaikka sijaitsee muualla kuin oman työnantajan tai tämän kanssa samaan intressipiiriin kuuluvan yhteisön toimipaikassa;
2)    työskentely on tilapäistä TVL 72a § §:ssä tarkoitetulla tavalla;
3)     työntekemispaikka sijaitsee yli 100 kilometrin etäisyydellä verovelvollisen asunnosta ja
4)    verovelvollinen on työntekemispaikalle tehdyn matkan takia yöpynyt työntekemispaikan sijainnin vuoksi tarpeellisissa tilapäisissä majoitustiloissa.

Työmatkana ei pidetä palkansaajan asunnon ja varsinaisen työpaikan välistä matkaa eikä työkomennuksen kestäessä tehtyjä viikonloppu- ja muita vastaavia matkoja asunnon ja erityisen työntekemispaikan välillä.

Aloilla, joilla erityistä työntekemispaikkaa alalle tunnusomaisen työn lyhytaikaisuuden vuoksi joudutaan usein vaihtamaan, pidetään päivittäistä asunnon ja erityisen työntekemispaikan välistä matkaa vain 7, 8 ja 9 §:ssä tarkoitettuun matkustamiskustannusten korvaukseen oikeuttavana matkana, jos palkansaajalla ei ole varsinaista työpaikkaa. Palkansaaja on kuitenkin oikeutettu myös 14 §:ssä tarkoitettuun ateriakorvaukseen, jos hänellä ei ole tilaisuutta varsinaiseen työnantajan järjestämään työpaikkaruokailuun erityisellä työntekemispaikalla tai sen välittömässä läheisyydessä.

4 §

Matkaa, jonka palkansaaja muutoin kuin 3 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitetulla tavalla tekee työtehtäviensä hoitamiseksi toissijaiseen työpaikkaansa, pidetään vain 7, 8 ja 9 §:n mukaiseen matkustamiskustannusten korvaukseen ja 16 §:n mukaiseen majoittumiskorvaukseen oikeuttavana matkana. Toissijaisella työpaikalla tarkoitetaan sellaista työnantajan tai tämän kanssa samaan intressipiiriin kuuluvan yhteisön vakituista toimipaikkaa, joka sijaitsee toisella paikkakunnalla tai toisessa valtiossa kuin työntekijän ensisijaisena pidettävä varsinainen työpaikka.

Edellä 1 momentissa mainittuun matkustamiskustannusten korvaukseen oikeuttavana matkana ei pidetä toissijaisen työpaikan sijainnin vuoksi tarpeellisen erillisen majoittumispaikan ja toissijaisen työpaikan välistä matkaa.

5 §

Varsinaisella työpaikalla tarkoitetaan paikkaa, jossa palkansaaja vakituisesti työskentelee. Jos palkansaajalla työn liikkuvuuden vuoksi ei ole paikkaa, jossa hän vakituisesti työskentelee, pidetään varsinaisena työpaikkana paikkaa, josta hän hakee työmääräykset, säilyttää työssä käyttämiään asusteita, työvälineitä tai työaineita, tai muuta työn tekemisen kannalta vastaavaa paikkaa.

6 §

Matkavuorokaudella tarkoitetaan enintään 24 tunnin pituista ajanjaksoa, joka alkaa palkansaajan lähtiessä työmatkalle työpaikaltaan tai asunnoltaan. Matkavuorokausi päättyy palkansaajan palatessa työmatkalta työpaikalleen tai asunnolleen.

7 §

Työmatkasta suoritettavalla matkustamiskustannusten korvauksella tarkoitetaan korvausta matka-, paikka- ja makuupaikkalipuista sekä muista niihin verrattavista välttämättömistä varsinaiseen matkustamiseen kuuluvista maksuista.

Matkustamiskustannusten korvauksena pidetään myös korvausta työvälineiden ja muiden sellaisten esineiden kuljetuksesta, joita palkansaajan on pidettävä mukanaan.

8 §

Palkansaajan muulla kuin omistamallaan tai hallitsemallaan kulkuneuvolla tekemästä työmatkasta suoritettavan matkustamiskustannusten korvauksen enimmäismäärä on liikenteenharjoittajan antaman tositteen tai muun luotettavan selvityksen mukainen määrä, jonka palkansaaja osoittaa matkustamiskustannuksista suorittaneensa.Palkansaajan omistamallaan tai hallitsemallaan kulkuneuvolla tekemästä työmatkasta suoritettavien matkustamiskustannusten korvausten enimmäismäärät ovat:

Kulkuneuvo         Korvauksen enimmäismäärä
auto             46 senttiä kilometriltä, jota korotetaan
- 7 senttiä kilometriltä perävaunun kuljettamisesta autoon kiinnitettynä
- 11 senttiä kilometriltä silloin, kun työn suorittaminen edellyttää asuntovaunun kuljettamista autoon kiinnitettynä
- 21 senttiä kilometriltä silloin, kun työn suorittaminen edellyttää taukotuvan tai vastaavan raskaan kuorman kuljettamista autoon kiinnitettynä
- 3 senttiä kilometriltä sellaisista autossa kuljetettavista koneista tai muista esineistä, joiden paino ylittää 80 kiloa tai joiden koko on suuri
- 3 senttiä kilometriltä, jos palkansaaja työhönsä kuuluvien tehtävien vuoksi kuljettaa autossa koiraa
- 9 senttiä kilometriltä silloin, kun työn suorittaminen edellyttää liikkumista autolla metsäautotiellä tai muulta liikenteeltä suljetulla tienrakennustyömaalla, kyseisten kilometrien osalta

moottorivene, enintään 50 hv     74 senttiä kilometriltä
moottorivene, yli 50 hv          109 senttiä kilometriltä
moottorikelkka         106 senttiä kilometriltä
mönkijä             100 senttiä kilometriltä
moottoripyörä         33 senttiä kilometriltä
mopo             17 senttiä kilometriltä
muu kulkuneuvo         10 senttiä  kilometriltä


Jos palkansaajan omistamassa tai hallitsemassa kulkuneuvossa matkustaa muita henkilöitä, joiden kuljetus on työnantajan asiana, korotetaan 1 momentissa tarkoitettujen korvausten enimmäismääriä 3 senttiä kilometriltä kutakin mukana seuraavaa henkilöä kohden.

Jos palkansaaja, jolla on Verohallinnon luontoisetujen laskentaperusteita koskevassa päätöksessä tarkoitettu auton käyttöetu, käyttää tällaista autoa työmatkan suorittamiseen ja maksaa itse tästä matkasta aiheutuvat polttoainekulut, hänelle korvattavien polttoainekulujen enimmäismäärä on 11 senttiä kilometriltä.

10 §

Päivärahalla tarkoitetaan korvausta kohtuullisesta ruokailu- ja muiden elinkustannusten lisäyksestä, joka palkansaajalle aiheutuu työmatkasta. Päivärahaan ei lueta matkustamisesta eikä majoittumisesta suoritettavaa korvausta.

11 §

Päivärahan suorittaminen edellyttää, että erityinen työntekemispaikka on yli 15 kilometrin etäisyydellä joko palkansaajan varsinaisesta työpaikasta tai asunnosta, riippuen siitä, kummasta matka on tehty. Erityisen työntekemispaikan on lisäksi oltava yli 5 kilometrin etäisyydellä sekä varsinaisesta työpaikasta että asunnosta.

12 §

Työmatkan kestoajasta riippuen päivärahan enimmäismäärät ovat:

Työmatkan kestoaika         Päivärahan enimmäismäärä

euro

yli 6 tuntia (osapäiväraha)     16,00
yli 10 tuntia (kokopäiväraha)    34,00

kun matkaan käytetty aika ylittää
viimeisen täyden matkavuorokauden  

- vähintään 2 tunnilla         16,00
- yli 6 tunnilla        34,00

Jos palkansaaja jonakin matkavuorokautena saa ilmaisen tai matkalipun hintaan sisältyneen ruoan, päivärahan enimmäismäärä on puolet 1 momentin mukaisista määristä. Ilmaisella ruoalla tarkoitetaan kokopäivärahan kysymyksessä ollen kahta ja osapäivärahan kysymyksessä ollen yhtä ilmaista ateriaa.

13 §

Ulkomailla tehdystä työmatkasta suoritettavien päivärahojen enimmäismäärät ovat:

Maa tai alue         Päivärahan enimmäismäärä

euro

Afganistan             57,00
Alankomaat             65,00
Alankomaiden Antillit         45,00
Albania             53,00
Algeria             69,00
Andorra             59,00
Angola             87,00
Antigua ja Barbuda         74,00
Arabiemiirikunnat         66,00
Argentiina             52,00
Armenia             50,00
Aruba             49,00
Australia             65,00
Azerbaidzan         68,00
Azorit             56,00
Bahama             68,00
Bahrain             67,00
Bangladesh         43,00
Barbados             60,00
Belgia             62,00
Belize             35,00
Benin             43,00
Bermuda             67,00
Bhutan             34,00
Bolivia             29,00
Bosnia-Hertsegovina         48,00
Botswana             40,00
Brasilia             71,00
Britannia             68,00
Lontoo ja Edinburg         74,00
Brunei             40,00
Bulgaria             51,00
Burkina Faso         35,00
Burundi             34,00
Chile             60,00
Cookinsaaret         64,00
Costa Rica             50,00
Djibouti             47,00
Dominica             49,00
Dominikaaninen tasavalta     53,00
Ecuador             48,00
Egypti             53,00
El Salvador             47,00
Eritrea             30,00
Espanja            65,00
Etelä-Afrikka         53,00
Etiopia             36,00
Fidzi             44,00
Filippiinit             51,00
Färsaaret             53,00
Gabon             73,00
Gambia             36,00
Georgia             49,00
Ghana             47,00
Grenada             56,00
Grönlanti             53,00
Guadeloupe         50,00
Guatemala             41,00
Guinea             44,00
Guinea-Bissau         35,00
Guyana             36,00
Haiti             47,00
Honduras             41,00
Indonesia             51,00
Intia             44,00
Irak             55,00
Iran             50,00
Irlanti             63,00
Islanti             64,00
Israel             65,00
Italia             66,00
Milano             67,00
Itä-Timor             44,00
Itävalta             63,00
Jamaika             52,00
Japani             83,00
Jemen             44,00
Jordania             67,00
Kambodzha         59,00
Kamerun             46,00
Kanada             69,00
Kanarian saaret         60,00
Kap Verde             40,00
Kazakstan             63,00
Kenia             50,00
Keski-Afrikan tasavalta         39,00
Kiina             62,00
Hongkong         71,00
Macao             64,00
Kirgisia             47,00
Kolumbia             58,00
Komorit             40,00
Kongo             47,00
Kongon demokraattinen tasavalta     68,00
(ent. Zaire)
Korean kansantasavalta      66,00
(Pohj.-Korea)
Korean tasavalta (Etelä-Korea)     80,00
Kosovo             44,00
Kreikka             64,00
Kroatia             62,00
Kuuba             50,00
Kuwait             64,00
Kypros             62,00
Laos             40,00
Latvia             50,00
Lesotho             35,00
Libanon             68,00
Liberia             40,00
Libya             53,00
Liechtenstein         75,00
Liettua             47,00
Luxemburg             63,00
Madagaskar         39,00
Madeira             58,00
Makedonia             53,00
Malawi             53,00
Malediivit             51,00
Malesia             56,00
Mali             40,00
Malta             56,00
Marokko             61,00
Marshallinsaaret         39,00
Martinique             51,00
Mauritania             48,00
Mauritius             49,00
Meksiko             55,00
Mikronesia             44,00
Moldova             45,00
Monaco             67,00
Mongolia             49,00
Montenegro         52,00
Mosambik             47,00
Myanmar (Burma)         56,00
Namibia             40,00
Neitsytsaaret (USA)         41,00
Nepal             35,00
Nicaragua             39,00
Niger             40,00
Nigeria             68,00
Norja             65,00
Norsunluurannikko         75,00
Oman             54,00
Pakistan             35,00
Palau             41,00
Palestiina             55,00
Panama             44,00
Papua - Uusi Guinea         41,00
Paraguay             31,00
Peru             55,00
Portugali             63,00
Puerto Rico         39,00
Puola             56,00
Qatar             62,00
Ranska             65,00
Romania             55,00
Ruanda             39,00
Ruotsi             68,00
Saint Kitts ja Nevis         61,00
Saint Lucia             76,00
Saint Vincent ja Grenadiinit     72,00
Saksa             62,00
Berliini             62,00
Salomonsaaret         35,00
Sambia             53,00
Samoa             43,00
San Marino            53,00
Sao Tome ja Principe         49,00
Saudi-Arabia         62,00
Senegal             40,00
Serbia             52,00
Seychellit             69,00
Sierra Leone         41,00
Singapore             71,00
Slovakia             61,00
Slovenia             61,00
Somalia             37,00
Sri Lanka             35,00
Sudan             52,00
Surinam             34,00
Swazimaa             41,00
Sveitsi             71,00
Syyria             58,00
Tadzikistan             51,00
Taiwan             56,00
Tansania             39,00
Tanska             69,00
Thaimaa             57,00
Togo             47,00
Tonga             38,00
Trinidad ja Tobago         68,00
Tsad             46,00
Tshekki             60,00
Tunisia             59,00
Turkki             58,00
Istanbul             61,00
Turkmenia            59,00
Uganda             35,00
Ukraina             61,00
Unkari             57,00
Uruguay             48,00
Uusi-Seelanti         60,00
Uzbekistan             51,00
Valkovenäjä         50,00
Vanuatu             38,00
Venezuela             55,00
Venäjä             55,00
Moskova             71,00
Pietari             63,00
Vietnam             52,00
Viro             48,00


Yhdysvallat             64,00
New York City, Los Angeles,
Washington DC         71,00    
Zimbabwe             44,00
Maa, jota ei ole erikseen mainittu     41,00

Päiväraha lasketaan matkavuorokausittain. Matkavuorokausi on 24 tuntia työmatkan alkamisesta tai edellisen matkavuorokauden päättymisestä.

Päivärahan enimmäismäärä määräytyy sen maan tai alueen mukaan, missä matkavuorokausi ulkomailla päättyy. Jos matkavuorokausi päättyy laivalla tai lentokoneessa, määräytyy päiväraha sen maan tai alueen mukaan, josta laiva tai lentokone on viimeksi lähtenyt tai jonne se Suomesta lähdettäessä ensiksi saapuu.

Suomeen palattaessa palkansaajalla on oikeus puoleen viimeksi päättyneeltä matkavuorokaudelta maksetusta ulkomaanpäivärahasta, jos työmatkaan käytetty aika ylittää viimeisen ulkomaan alueella tai sieltä lähteneessä laivassa tai lentokoneessa päättyneen täyden matkavuorokauden yli kahdella tunnilla.

Jos työmatkaan käytetty aika ylittää viimeisen ulkomaan alueella tai sieltä lähteneessä laivassa tai lentokoneessa päättyneen täyden matkavuorokauden yli kymmenellä tunnilla, palkansaajalla on oikeus viimeksi päättyneeltä matkavuorokaudelta maksettuun ulkomaanpäivärahaan. Kotimaahan paluun jälkeen alkaneelta matkavuorokaudelta tai sen osalta maksettavan päivärahan enimmäismäärä määräytyy 12 §:n mukaan.

Palkansaajalla on oikeus kysymyksessä olevaa maata varten vahvistettuun päivärahaan, jos ulkomaille tehty työmatka on kestänyt vähintään 10 tuntia. Mikäli työmatkaan käytetty kokonaisaika jää alle 10 tunnin, suoritetaan päiväraha kotimaan matkojen säännösten ja määrien mukaisesti.

Jos palkansaaja jonakin matkavuorokautena on saanut ilmaisen tai matkalipun taikka hotellihuoneen hintaan sisältyneen ruoan, päiväraha maksetaan 50 prosentilla alennettuna. Ilmaisella ruoalla tarkoitetaan ulkomaanpäivärahan kysymyksessä ollen kahta ilmaista ateriaa.

Kun työmatka tehdään Suomen alueen ulkopuolelle siten, että työ tehdään Suomessa olevan työnantajan lukuun poikkeuksellisissa olosuhteissa ja palkansaaja palaa yöksi Suomen alueelle eikä työmatkasta suoriteta 12 §:n mukaista päivärahaa, on työmatkasta suoritettavan korvauksen enimmäismäärä 1 momentista poiketen 16 euroa.

14 §

Ateriakorvauksen maksaminen edellyttää, että työmatkasta ei suoriteta päivärahaa ja että palkansaajalla ei työn vuoksi ole mahdollisuutta ruokailutauon aikana aterioida tavanomaisella ruokailupaikallaan. Ateriakorvauksen enimmäismäärä on 8,50 euroa.

Jos palkansaaja joutuu työmatkalla aterioimaan kaksi kertaa tavanomaisen ruokailupaikkansa ulkopuolella, eikä työmatkasta suoriteta päivärahaa, ateriakorvauksen enimmäismäärä on 17 euroa.

15 §

Työmatkasta päivärahan lisäksi suoritettavan majoittumiskorvauksen enimmäismäärä on majoitusliikkeen antaman tositteen tai muun luotettavan selvityksen mukainen määrä.

16 §

Toissijaiselle työpaikalle tehdystä matkasta suoritettavan majoittumiskorvauksen enimmäismäärä on majoitusliikkeen antaman tositteen mukainen määrä tai muuhun luotettavaan selvitykseen perustuva kohtuullinen määrä.

17 §

Yömatkarahan suorittaminen edellyttää, että päivärahaan oikeuttavasta matkavuorokaudesta vähintään 4 tuntia on kello 21.00 - 07.00 välisenä aikana ja että työnantaja ei järjestä palkansaajalle ilmaista majoitusta eikä suorita majoittumiskorvausta tai korvausta makuupaikasta. Yömatkarahan enimmäismäärä on 10 euroa.

18 §

Mitä edellä on määrätty matkakustannusten korvauksesta, sovelletaan merityötuloa saaville verovelvollisille maksettaviin laissa verovapaiksi säädettyihin korvauksiin.

19 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011. Tätä päätöstä sovelletaan työmatkaan tai sen osaan, joka tehdään vuonna 2011.

Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2010


Pääjohtaja            Mirjami Laitinen


Ylitarkastaja        Tomi Peltomäki