Valtiosektorin kohdeviesti 4/2015
 
 
 
 
Valtion sopimuksen toisen jakson palkkaratkaisu
 
Valtion työmarkkinalaitos ja valtion pääsopijajärjestöt (JHL, JUKO ja Pardia) saavuttivat 29.6. neuvottelutuloksen työllisyys- ja kasvusopimuksen sovellutuksesta valtion virka- ja työehtosopimuksessa. Ratkaisu koskee sopimuksen toisen jakson eli vuoden 2016 palkankorotuksia. Järjestöjen hallinnot ovat sopimuksen jo hyväksyneet, eduskunnan valtiovarainvaliokunta käsittelee sen elokuussa. Keskusjärjestöjen 15.6.2015 ratkaisu määritteli kustannusraamin, jonka mukaan korotus kokonaisuutena on 16 euroa tai vähintään 0,43 %. Tärkeää tässä on huomata, että tuo määritteli kustannusvaikutusraamin, jonka sisällä alakohtaiset ratkaisut tulivat tehtäväksi.
 
 
 
 
Valtion sopimusratkaisun keskeinen sisältö
 

Sopimusteksti kuuluu: ”Palkkoja korotetaan 1.2.2016 alkaen yleiskorotuksella, jonka suuruus on 13,00 euroa kuukaudelta, kuitenkin vähintään 0,43 prosenttia. Tehtäväkohtaisten palkanosien (vast.) taulukoita ja vastaavia sekä henkilökohtaisia palkanosia, kokemusosia ja muita suhteessa taulukkopalkkaukseen määräytyviä palkanosia tarkistetaan yleiskorotusta vastaavasti.” Valtion palkkausjärjestelmissä korotukset tehdään tehtäväkohtaisen palkanosan taulukkoon, josta korotus ”heijastuu” henkilökohtaiseen palkanosaan (suoritus- ja kokemusosat). Rakenteesta johtuen oli sovittava millä summalla taulukoita korotetaan, jotta korotuksen kustannusvaikutus pysyisi keskimäärin 16 eurossa. Valtiolle sovittu 13 euron taulukkotarkistus heijastuu kokonaispalkkaan siten, että keskimääräinen korotus siihen on hieman yli 16 euroa. Tilastollisesti heijastuma on keskimäärin 28 prosenttia. Palkankorotukset toteutetaan siis kunkin viraston tehtäväkohtaiseen palkkataulukkoon. Jos taulukkopalkka on alle 3023,26 euroa, korotus tehdään 13 euron suuruisena. Jos taulukkopalkka on sitä korkeampi, korotus on 0,43 prosenttia. Toteutuksesta tulee ohjeet elokuun lopulla ja pöytäkirjat toteutuksesta tehdään virastoissa lokakuun loppuun mennessä. Sopimusteksti jatkuu: ”Euromääräisinä kokonaispalkkoina määräytyviä palkkoja tarkistetaan 16,00 eurolla kuukaudelta, kuitenkin vähintään 0,43 prosentilla.” Tämä määräys koskee JHL:n jäsenkentässä ennen kaikkea sellaisten virastojen henkilöstöä, joissa ei ole voimassa olevaa palkkausjärjestelmää. Tällaisia ovat ainakin Luonnonvarakeskus, Valtori sekä Kilpailu- ja kuluttajavirasto. Euromääräisinä määritellyissä palkoissa ei tapahdu heijastumista, joten korotus on siitä syystä 16 euroa kokonaispalkkaan. Keskusjärjestöratkaisun mukaan myös lisiä tuli korotettavaksi. Valtiolla teksti muotoiltiin näin: ”Niitä euromääräisiä palkanlisiä ja lisäpalkkioita, joita on ennestään voimassa olevien virka- tai työehtosopimusten perusteella tarkistettava tai aiemmilla sopimuskausilla vakiintuneen käytännön perusteella tarkistettu yleiskorotuksin, korotetaan 1.2.2016 alkaen 0,43 prosentilla." Tämä kirjaus tarkoittaa sitä, että myös 1.2.2016 korotetaan niitä samoja lisiä, joita on korotettu myös 2014 ja 2015. Lisäksi sovittiin henkilöstön edustajien palkkioiden korottamisesta seuraavasti: ”Päätoimisten ja sivutoimisten luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen kuukausipalkkioita korotetaan 1.2.2016 alkaen 0,43 prosentilla ja kuukausipalkkion vähimmäismäärä 75,32 euroksi.”Sopimuksessa ei muilta osin muuteta voimassa olevan sopimuksen sisältöä ja määräykset ovat kaikilta osin siis voimassa sopimuskauden loppuun 31.1.2017 asti. Tämän viestin liitteenä löytyy itse sopimus ja sopimusratkaisusta tekemämme kalvosarja, jota voi käyttää, jos yhdistyksessä tai työpaikalla asiaa käsitellään.

Neuvottelutulospöytäkirja
Kalvosarja