JHL
20.4.2015
 

JHL:n Valtiosektorin kohdeviesti 2/2015


Kohdeviesti valtiosektorin luottamusmiehille
ja yhdistyksille

Aiheena:

  • Muutos valtion vuosilomasopimukseen 1.4.2015 alkaen

Muutos valtion vuosilomasopimukseen 1.4.2015 alkaen

Valtion työmarkkinalaitos ja pääsopijajärjestöt ovat sopineet voimassaolevan vuosilomasopimuksen muuttamisesta kesken virka- ja työehtosopimuskauden. Muutos koskee vuosilomasopimuksen 17 § 2 momentissa mainitun prosenttiperusteisen vuosilomapalkan maksuajankohtaa. Muutos tulee voimaan 1.4.2015 ja sitä sovelletaan jo 1.4.2014 alkaneena lomanmääräytymisvuonna ansaittuihin lomiin.

Sopimuskaudelle 2014 - 2017 (7.11.2013) tehdyssä vuosilomasopimuksessa otettiin vuosilomalain muutoksen seurauksena käyttöön prosenttiperusteinen vuosilomapalkka (= vuosiloma-ajan palkka) sellaisten virkamiesten ja työntekijöiden kohdalla joiden työaika ja vastaavasti palkka muuttuvat lomanmääräytymisvuoden 1.4. - 31.3. aikana. Käytännössä tämä koskee siis henkilöitä, joiden työaika muuttuu kokoaikaisesta osa-aikaiseksi tai osa-aikaisesta kokoaikaiseksi. Tällaisia palvelussuhteita on valtiolla vuosittain noin 4000. Muiden, pysyvästi kokoaikaisten tai osa-aikaisten vuosilomapalkan laskentatapa on säilynyt ennallaan.

Edellä mainitussa sopimusratkaisussa prosenttiperusteinen vuosilomapalkka sovittiin maksettavaksi kokonaan lomavuoden kesäkuun palkanmaksun yhteydessä. Lomavuoden 2014 aikana tämä osoittautui kuitenkin käytännössä epäonnistuneeksi ja liian monimutkaiseksi menettelyksi. Käytännön ongelmaksi muodostui se, että lomia pidettäessä ei vuosiloma-ajalta makseta palkkaa, vaan viitataan jo kesäkuussa maksettuun kertasuoritukseen. Lomia pidettäessä siis kuukauden palkka muodostui huomattavastikin normaalia pienemmäksi.

31.3.2015 valtion vuosilomasopimusta sovittiin muutettavaksi siten, että em. tavalla laskettua vuosilomapalkkaa ei enää makseta kerralla kesäkuussa vaan se jaetaan ansaittujen lomapäivien lukumäärällä ja kutakin lomapäivää vastaava vuosilomapalkka maksetaan lomapäivän pitokuukauden palkassa. Näin talouden suunnittelu ja hallinta on helpompaa. 

Sopimusteknisesti muutos toteutetaan seuraavasti:


Vuosilomista 7.11.2013 tehtyyn virka- ja työehtosopimukseen lisätään seuraava uusi 20 §:n 4 momentti

Edellä 17 §:n 2 momentissa tarkoitettua vuosilomapalkkaa maksetaan seuraavasti. Vuosilomapalkkaa maksetaan sopimuksen 2 §:n 4 momentin mukaisilta lomapäiviltä. Lomapäivän palkka lasketaan jakamalla vuosilomapalkka sopimuksen 3 §:n mukaisesti määräytyvällä lomapäivien lukumäärällä. Tämä palkka maksetaan kultakin lomajaksolta 3 momentin ensimmäisestä virkkeestä poiketen loman pitämisajankohdan mukaisen tavanomaisen palkanmaksun yhteydessä. Mikäli lomajakso on pidetty ennen lomanmääräytymisvuoden päättymistä, oikaistaan palkanmaksu lomanmääräytymisvuoden päättymisen jälkeen viimeistään lomarahan maksukuussa 

Esimerkki: Henkilön lomaoikeus on vuosilomasopimuksen 3 §:n taulukon 3 mukainen, hänelle on lomanmääräytymisvuonna 2014-2015 kertynyt 38 lomapäivää. Henkilön 17 §:n 2 momentin mukainen lomanmääräytymisvuoden ansiosta laskettu vuosilomapalkka on 3.800 €. Tämä jaetaan kertyneiden lomapäivien lukumäärällä, 3.800 € / 38 päivää = 100 €/lomapäivä. Henkilö on vuosilomalla kokonaisen kalenteriviikon, johon vuosilomasopimuksen 11 §:n mukaisesti sisältyy viisi lomapäivää. Vuosilomasopimuksen 2 §:n 4 momentin mukaan vain arkipäivät luetaan lomapäiviksi. Näin ollen hänelle maksetaan lomapalkkana 5 x 100 € eli 500 €. Tämä palkka kattaa koko kalenteriviikon eli seitsemän päivää.

Erimielisyys arkipyhien asemasta laskennassa – toimintaohje loman ajoittamiseen

Edellä olevasta esimerkkilaskelmasta käy ilmi vuosiloman ajalta maksettavan palkkauksen maksuperiaate normaalina viisi arkipäivää sisältävänä kalenteriviikkona. Sopijaosapuolten välillä vallitsee kuitenkin erimielisyys siitä, miten palkka tulisi laskea arkipyhiä sisältävien viikkojen osalta. Työmarkkinalaitoksen voimassa olevan tulkinnan mukaan lomaviikon sisällä olevan arkipyhän osalta ei makseta normaalia palkkaa. Näin ollen kokonaisansio arkipyhäviikkoina pidettävien lomien osalta on pienempi kuin normaalin viikon osalta. Järjestöjen näkemyksen mukaan henkilö ei saa näissä tapauksissa hyväkseen arkipyhästä johtuvaa työajan lyhennystä.

Tästä tulkinnasta johtuen prosenttiperusteisen vuosilomapalkan piirissä olevien on taloudellisesti järkevää välttää vuosilomien hakemista arkipyhien yhteyteen. Niiden yhteydessä kannattaa käyttää mahdollisuuksien mukaan muita vapaita (esim. liukumavapaat, työaikapankkivapaat).

Lisätietoja viraston JHL:n pääluottamusmieheltä tai liiton toimistolta, virastosi sopimustoiminnasta vastaavalta sopimustoimitsijalta.Edunvalvontaterveisin

Kristian Karrasch
neuvottelupäällikkö
Valtion, infra- ja sivistysalan toimialue/Edunvalvontalinja
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry

 
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL
www.jhl.fi