www.sak.fi

Tämä on SAK:n uutiskirje raamisopimuksen neuvottelutuloksesta. Uutiskirjeen on koonnut SAK:n viestintä.

Raamisopimuksessa mittavia parannuksia työntekijän asemaan

Raamisopimus 2011-2013

SAK:n hallitus hyväksyi tänään torstaina raamisopimuksesta syntyneen neuvottelutuloksen. Myös muiden työmarkkinoiden keskusjärjestöt ovat hyväksyneet neuvottelutuloksen. Sopimus sisältää mittavia työelämän laadullisia parannuksia ja palkankorotukset kahdelle vuodelle.

Sopimuksen mukaan työntekijät voivat osallistua vuosittain kolmen päivän ajan koulutukseen ammattitaitonsa parantamiseksi. Yli 55-vuotiaiden kohdalla näitä päiviä voidaan käyttää myös työkyvyn edistämiseen. Isyysvapaa pitenee kaksi viikkoa. Työsuojelua kehitetään ja pätkä- ja vuokratyöhön liittyviä epäkohtia korjataan.

Lomakorvausten jaksotus poistuu

Raamisopimuksessa on sovittu, että ns. lomakorvausten jaksotus poistetaan eli työsuhteen aikana kertyneet lomakorvaukset eivät enää siirrä työttömyyspäivärahakauden alkamista. Myös soviteltua työttömyyspäivärahaa parannetaan. Uudistukset ovat merkittäviä etenkin määräaikaisissa työsuhteissa työskenteleville.

Sopimus turvaa ostovoimaa

Raamisopimuksessa on sovittu kahdesta palkkakaudesta. Ensimmäisen 13 kuukauden aikana palkat nousevat 2,4 prosenttia ja seuraavan 12 kuukauden aikana 1,9 prosenttia. Sen lisäksi maksetaan 150 euron kertakorvaus, joka nostaa palkkojen kustannusvaikutuksen noin 2,8 prosenttiin. Useilla SAK:laisilla aloilla vaikutus on noin kolme prosenttia.

Kertakorvaus hyödyttää etenkin pienipalkkaisia, jotka saavat nyt suhteessa suurimmat korotukset.

Liittokohtaisille neuvotteluille kuusi viikkoa aikaa

Työmarkkinoiden raamiratkaisun pohjalta käynnistetään nyt liittokohtaiset neuvottelut sopimuksen soveltamisesta. Neuvottelut on käytävä 24. marraskuuta mennessä. Sopimuksen syntyminen edellyttää erittäin laajaa kattavuutta, jota arvioidaan 25. marraskuuta.

Raamiratkaisun ydinkohtia

Sopimuskausi ja palkankorotukset

 • Palkankorotukset ovat sopimuskaudella yhteensä 3,4 prosenttia: ensimmäinen 13 kuukautta 2,5 ja seuraava 12 kk 1,9 prosenttia.
 • Sopimuksen kustannuskehitys on määritelty kahdelle jaksolle: 13 kuukaudelle ja 8-14 kuukaudelle riippuen liittojen sopimuskausista ja palkankorotusten ajankohdista. Jousto antaa mahdollisuuden yhtenäistää sopimuskausia.
 • Raamin korotusprosentit pitävät sisällään palkkakustannusten nousun sekä sellaiset työehtojen muutokset, joilla on kustannusvaikutus. Korotusten jaosta päätetään liittojen neuvotteluissa. Keskusjärjestöt ovat laatineet ohjeistuksen mahdollisten kiistatilanteiden varalle.
 • Lisäksi maksetaan ensimmäisenä sopimusvuonna 150 euron kertaerä niille, joiden työ- ja virkasuhde on jatkunut vähintään 3 kuukautta. Osa-aikaiselle palkansaajalle maksettava summa on suhteessa työaikaan.

Työelämän kehittäminen

 • Vuokratyön ja määräaikaisten työsuhteiden perusteita tarkistetaan (esitys lainsäädäntömuutoksista 31.3.2012 mennessä).
 • Selvitetään ns. nollasopimusten käyttöä.
 • Yt-lakia muutetaan siten, että henkilöstösuunnitelmiin sisällytetään joustavat työaikajärjestelyt, määräaikaisten työsuhteiden perusteet ja työntekijöiden ammatillisen osaamisen kehittäminen (lakimuutosesitykset 30.11.2012 mennessä).
 • Työsuojelua koskevaa lainsäädäntöä täsmennetään siten että kiinnitetään erityistä huomiota vuorotyön kuormittavuuteen.
 • Selvitetään työaikapankkien käyttöä (lainsäädäntömuutosesitykset 30.11.2012 mennessä).
 • Samapalkkaisuutta varten tehdään selvitys palkkakartoitusten toimivuudesta ja tämän pohjalta esitys jatkotoimista 31.5.2012 mennessä.

Muutosturva ja osaaminen

 • Viranomaiset varaavat muutosturvaan riittävät henkilöstöresurssit ja muutosturvaprosessi aloitetaan mahdollisimman varhain.
 • Koulutusrahaston tehtäviä ja roolia uudistetaan. Rahaston hallinnoimasta koulutustilistä ja opintovapaauudistuksesta tehdään ehdotukset huhtikuun loppuun 2012 mennessä.
 • Kaikille työntekijöille tulee oikeus kolmen päivän palkalliseen koulutusvapaaseen vuosittain. Järjestelmä otetaan käyttöön 1.1.2013.

Työ- ja perhe-elämän yhteensovittaminen

 • Isyysvapaata pidennetään kahdella viikolla 54 arkipäivään. Vapaa on käytettävä siihen mennessä, kun lapsi täyttää 2 vuotta eikä vapaa kytkeydy vanhempainvapaaseen. Järjestely pidentää vapaata ja joustavoittaa sen käyttöä. Kustannusten jakoa säilyy entisellään ja uudistus astuu voimaan vuoden 2013 alusta.

Työttömyysturva

 • Lomakorvauksen jaksotuksesta luovutaan 1.1.2013 lukien. Tämä lyhentää irtisanottujen karenssiaikaa ja nopeuttaa hakemusten käsittelyä.
 • Valtio osallistuu lomautuspäivärahojen rahoitukseen ansiopäivärahan peruspäivärahaa vastaavalla osuudella.
 • Sovitellun päivärahan ehtoja muutetaan 1.1.2012 lukien. Muutos koskee lyhennettyä työviikkoa tekeviä sekä ns. työaikarajan nostamista 75 prosentista 80 prosenttiin.
 • Hallituksen esittämät vuorotteluvapaan leikkaukset perutaan.

Luottamuksen lisääminen työmarkkinoilla

 • Osapuolet sitoutuvat edistämään hyvää työmarkkinakäytäntöä (toimenpideohjelma 30.11.2012 mennessä).
 • Keskusjärjestöille tulee pysyvä neuvotteluelin, joka käsittelee hallitusohjelmaa ja keskusjärjestöjen yhteisiä hankkeita, EU-tason toimintaa sekä talous- ja työmarkkinapolitiikkaa.

Lisätietoja ja materiaalia raamisopimuksesta löytyy osoitteesta www.sak.fi/sopimuskierros.

Ramavtalet förbättrar arbetstagarnas ställning

FFC:s styrelse godkände idag torsdag förhandlingsresultatet om ett ramavtal. Också de andra centrala arbetsmarknadsorganisationerna har godkänt förhandlingsresultatet. Avtalet innehåller omfattande kvalitativa arbetslivsförbättringar och löneförhöjningar för två år.

- I avtalet har man satsat stort på att utveckla arbetslivet. Arbetstagarna kan för att förbättra yrkesskickligheten årligen delta i tre dagars utbildning. För personer över 55 år kan dessa dagar användas också för att främja arbetsförmågan. Faderskapsledigheten förlängs med två veckor. Arbetarskyddet utvecklas, utkomstsskyddet för arbetslösa förbättras och förenklas samtidigt som missförhållanden gällande korttidsjobb och hyr- och bemanningsarbete korrigeras, framhåller FFC:s ordförande Lauri Lyly.

I ramavtalet har man kommit överens om att den så kallade periodiseringen av semesterersättningar slopas, det vill säga att semesterersättningar som intjänats under anställningsförhållandet inte längre skjuter fram utbetalningen av arbetslöshetsdagpenningen. Också den jämkade arbetslöshetsdagpenningen förbättras. Reformerna är betydande framför allt för personer som arbetar i tidsbundna anställningsförhållanden.

Avtalet tryggar köpkraften

Ramavtalet innehåller två löneperioder. Under de första 13 månaderna stiger lönerna med 2,4 procent och under de följande 12 månaderna med 1,9 procent. Därtill utbetalas en engångssumma på 150 euro, som höjer lönernas kostnadseffekt till cirka 2,8 procent. Inom ett flertal FFC-branscher är effekten cirka tre procent.

Engångssumman gynnar i synnerhet lågavlönade, som nu proportionellt sett får det största lönepåslaget.

Utifrån arbetsmarknadens ramavtal inleds nu förbundsvisa förhandlingar om tillämpningen av avtalet. För att avtalet ska ingås krävs en synnerligen omfattande täckning, som utvärderas 25 november.

Detta avtalades

 • Lönerna höjs med 2,4 procent det första året och med 1,9 procent det andra.
 • Arbetstagarna får en engångssumma på 150 euro under det första avtalsåret.
 • Arbetstagarna kan årligen delta i tre dagars utbildning för att förbättra yrkesskickligheten.
 • Faderskapsledigheten förlängs med två veckor. Faderskapsledigheten kan tas ut flexibelt tills barnet fyller två år.
 • Den så kallade periodiseringen av semesterersättningen som skjuter upp arbetslöshetsersättningen slopas.
 • Arbetstidsgränsen för jämkad arbetslöshetsdagpenning höjs från 75 procent till 80 procent.
 • Korttidsjobbarnas och de inhyrda arbetstagarnas ställning förbättras.