YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

Nimi. Tulliliitto ry, Tullförbundet rf
Kotipaikka: Helsinki
Osoite: Pitkänsillanranta 3 B, 00530 Helsinki
Rekisterinumero: 48.601
Merkitty rekisteriin: 28.10.1921
Jäljennös annettu: 28.12.2012


1§ Nimi ja kotipaikka 

Yhdistyksen nimi on Tulliliitto ry, Tullförbundet rf ja sen kotipaikkanaon Helsingin kaupunki, jossa yhdistyksen hallitus sijaitsee. Yhdistyksestä käytetään näissäsäännöissä nimitystä liitto.

2§ Tarkoitus

Liiton tarkoituksena on koota yhteen tullilaitoksen palveluksessa olevan henkilökunnan jaliiton henkilökunnan ammatillisia yhdistyksiä, joista käytetään näissä säännöissä nimitystäosasto sekä toimia osastojensa jäsenten palkkauksellisen, oikeudellisen ja yhteiskunnallisenaseman parantamiseksi sekä ammatillisen ja henkisen tason kohottamiseksi.

Tulliliitto on puolueisiin sitoutumaton.

Tarkoituksensa saavuttamiseksi liiton tehtävänä on:

1) edistää henkilöstön järjestäytymistä osastoihin
2) parantaa tullihenkilöstön palkkaus-, työ- ja oikeudellisia oloja
3) tehdä esityksiä sosiaalisen lainsäädännön korjaamiseksi sekä tehdä virkaehtosopimuksia
4) antaa eräissä tapauksissa oikeusavustusta jäsenilleen liittohallituksen päätöksellä
5) tiedottaa toiminnastaan osastoille ja niiden jäsenille sekä toimeenpanna järjestöllistäkoulutusta.
6) ylläpitää lomapaikkoja jäsenistön käyttöön
7) Liitto voi hallita ja omistaa irtainta ja kiinteää omaisuutta sekä perustaa rahastoja jasäätiöitä.

Toimintansa tukemiseksi liitto voi vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja,toimeenpanna arpajaisia ja rahankeräyksiä sekä harjoittaa kioski-, ravintola- jamajoitustoimintaa. Liitto voi harjoittaa elinkeinotoimintaa, joka välittömästi liittyy sentarkoituksen toteuttamiseen.

3§ Liittyminen

1) Liittoon voi liittyä jokainen Suomessa toimiva tullihenkilökunnan ja liiton henkilökunnanmuodostama rekisteröity yhdistys, joka hyväksyy liiton tarkoituksen ja toimintaperiaatteet sekäsitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä ja liiton hallintoelinten päätöksiä.
2) Liittymisanomus on tehtävä kirjallisesti liittohallitukselle ja samalla on jätettävä osastonsäännöt sekä kaikki ne asiakirjat, joita liittohallitus pitää välttämättömänä selvyydensaamiseksi liittoon pyrkivästä osastosta.
3) Jos liittohallitus hylkää liittymisanomuksen, voi asianomainen osasto vedota kirjallisestilähinnä seuraavaan varsinaiseen edustajiston kokoukseen, jolla on asiassa lopullinenratkaisuvalta.

4§ Eroaminen ja erottaminen

1) Osasto voi erota liitosta ilmoittamalla siitä kirjallisesti liittohallitukselle tai senpuheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisestaan edustajiston kokouksessa.
2) Osasto voidaan erottaa:
a) jos osaston havaitaan toiminnallaan vahingoittavan liiton toimintaa tai työskentelevänvastoin näitä sääntöjä tai edustajiston kokouksen päätöksiä,
b) osaston erottamisen ratkaisee liittohallituksen esityksestä edustajiston kokous.Liittohallituksen tulee erottamisehdotuksestaan ilmoittaa hyvissä ajoin asianomaiselleosastolle, jolla on oikeus lähettää edustajiston kokoukseen edustaja tai laatia kokouksellekirjallinen vastine.
3) Eronnut tai erotettu osasto menettää kaikki oikeutensa liitossa. Samalla raukeavat kaikkivelvollisuudet joihin osasto liittyessään sitoutui.
4) Kun osasto eroaa tai erotetaan, voivat ne jäsenet, jotka haluavat ja jotka eivät ole syypäätosaston eroamiseen tai erottamiseen, liittyä johonkin toiseen tullihenkilökunnan muodostamaanliiton osastoon, jossa he säilyttävät jäsenoikeutensa koskemattomina.
5) Jos jonkun osaston jäsen on rikkonut liiton sääntöjä tai liiton hallintoelinten päätöksiä,toiminut liiton tarkoitusperien vastaisesti, esiintynyt tai toiminut ammattikunnan mainettaalentavasti, voi liittohallitus kehottaa asianomaista osastoa erottamaan tällaisen jäsenen.Ellei osasto noudata liiton kehotusta, voi liitto erottaa tällaisen osaston jäsenyydestään
6) Eläkkeelle jääneen jäsenen tulee erota liitosta eläköitymisvuoden lopussa.
7) Eläkkeelle jäänyt säilyttää liiton jäsenedut sen vuoden loppuun jolloin jäi eläkkeelle.

5§ Jäsenmaksut

1) Osastojen jäsenet suorittavat jäsenmaksua varsinaisen edustajiston kokouksen vuodeksikerrallaan päättämän prosenttiosuuden siitä palkasta, josta veron ennakkoperintä suoritetaantai tulisi suorittaa.
2) Osastojen toimintakulujen peittämiseksi liitto palauttaa osastoille edustajiston kokouksenmääräämän prosenttiosuuden jäsenmaksuista.
3) Edustajiston kokouksella on oikeus päättää ylimääräisestä jäsenmaksusta, jonka suuruus eikuitenkaan saa nousta varsinaista jäsenmaksua suuremmaksi. Ylimääräisen jäsenmaksun kantoajan ja-tavan päättää liittohallitus.
4) Jäsenmaksu alenee tai lakkaa perintäjärjestelmästä johtuen ilman eri päätöstä.

6§ Osastojen velvollisuudet

Liiton jokaisen osaston velvollisuutena on:

1) antaa liitolle kalenterivuoden päätyttyä ja viimeistään seuraavan vuoden maaliskuun 31 päivään mennessä kertomus osaston toiminnasta ja taloudellisesta asemasta kaikkine niinetietoineen, joita Liittohallitus pitää välttämättömänä,
2) lähettää liittohallitukselle jäljennökset kaikista osaston kokousten pöytäkirjoista,
3) tiedustella liittohallituksen mielipidettä mahdollisista järjestöllisistä toimenpiteistä.Jos aiotut toimenpiteet eivät ole lain, liiton sääntöjen, edustajiston kokousten, liitonyhteisen eikä toisten osastojen etujen vastaisia, tulee liittohallituksen tällöin antaasuostumuksensa. Liittohallituksen kannan ollessa kielteinen voi osasto saattaa asianvarsinaisen edustajiston kokouksen ratkaistavaksi.

7§ Liittohallitus

Liiton toimintaa johtaa ja valvoo varsinaisen edustajiston kokouksen kolmeksi vuodeksikerrallaan valitsema liittohallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, josta käytetään nimitystäliiton puheenjohtaja sekä kymmenen (10) muut varsinaista ja kymmenen (10) henkilökohtaistavarajäsentä.

8§ Liittohallituksen tehtävät

Liittohallituksen tehtävänä on:

1) valita keskuudestaan varapuheenjohtaja, josta käytetään myös nimitystä liitonvarapuheenjohtaja
2) hoitaa liiton toimintaa, taloutta ja hallintoa huolella ja harkiten yhdistyslain, liitonsääntöjen, edustajiston kokousten päätösten mukaan,
3) valita keskuudestaan tai palkata talousarvion puitteissa liitolle sihteeri, taloudenhoitajaja muut tarvittavat toimihenkilöt,
4) vastata toiminnastaan ensisijaisesti edustajiston kokoukselle,
5) edustaa liittoa ja valita edustajat keskusjärjestöihin ja niiden kokouksiin, elleiedustajiston kokous ole päättänyt asiasta,
6) kutsua edustajiston kokous koolle
7) hyväksyä uudet jäsenet ja pitää jäsen luetteloa.

9 § Edustajiston puheenjohtajalla tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajalla onliittohallituksen kokouksissa puhe- ja esitysoikeus.

Päätökset liittohallituksen kokouksissa tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä ja ääntenmennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

Liittohallitus on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä viisiliittohallituksen jäsentä on kokouksessa saapuvilla. Varsinaisen jäsenen estyneenä ollessatulee henkilökohtainen varajäsen hänen tilalleen. Liittohallitus voi kokoontua puheenjohtajantai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tarpeen vaatiessa tai jos kolmeliittohallituksen jäsentä sitä vaatii.

Liittohallitus voi tehdä päätöksiä ilman kokousta postitse ja tietoliikenneyhteyden tai muunteknisen apuvälineen avulla kaikkien jäsenten siihen suostuessa.

Liittohallitus asettaa keskuudestaan 4 jäsenien työvaliokunnan toimeenpanemaanliittohallituksen päätöksiä ja valmistelemaan asioita alustavasti liittohallitukselle.Työvaliokunta on vastuussa liittohallitukselle toiminnastaan.

10 § Edustajiston kokous

Päätäntävaltaa liiton asioissa käyttää liiton kokous, jota näissä säännöissä kutsutaanedustajistoksi. Liiton varsinaisen edustajiston kokous pidetään vuosittain I vuosipuoliskonkuluessa.
Ylimääräinen edustajiston kokous kutsutaan koolle jos edustajisto niin päättää, josliittohallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun kolme tai useampi osasto, joiden yhteinenjäsenmäärä edustaa vähintään yhtä kolmasosaa (1/3) osastojen kokonaisjäsenmäärästä, erityisestiilmoitettua asiaa varten sitä kirjallisesti pyytää.

11§ Edustajiston valintakokous

Osasto valitsee tulevaksi kolmivuotiskaudeksi liiton edustajiston kokoukseen yhden (1)edustajan ensimmäistä alkavaa seitsemääkymmentä viittä (75) jäsentään kohti sekä jokaiselleedustajalle kaksi (2) henkilökohtaista varaedustajaa.

Yksittäisellä osastolla voi kuitenkin olla korkeintaan alle puolet edustajistonkokonaisjäsenmäärästä. Ennakkoilmoituksen yhteydessä liittohallituksen on ilmoitettavaosastoille, kuinka monta edustajaa ne saavat liiton edustajiston kokoukseen viimeksitapahtuneen jäsenmaksusuorituksen perusteella.

Edustajiston kokouksen edustajiksi ja heidän varaedustajikseen valittujen henkilöiden nimet jaosoitteet on ilmoitettava liitolle vähintään kuukautta ennen edustajiston kokousta.

12§ Varsinaisessa edustajiston kokous

Varsinaisessa edustajiston kokouksessa:

1) Valitaan kokouksen virkailijat, todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
2) Esitetään liittohallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös edelliseltä toimintavuodeltasekä tilintarkastuskertomus.
3) Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muilletilivelvollisille.
4) Vahvistetaan talouden linjaukset seuraavaksi toimintavuodeksi ja määrätään jäsenmaksujensuuruus seuraavaksi toimintavuodeksi.
5) Päätetään liiton luottamustehtävissä maksettavista palkkioista vuosittain.
6) Valitaan tulevaksi toimintavuodeksi tilintarkastusyhteisö.
7) Päätetään toiminnan ja talouden suuntaviivoista seuraavaa toimintavuotta varten.
8) Joka kolmas vuosi valitaan tulevaksi kolmivuotiskaudeksi liittohallituksen puheenjohtaja,jota kutsutaan liiton puheenjohtajaksi sekä kymmenen (10) liittohallituksen jäsentä ja heillehenkilökohtaiset varajäsenet, joiden tulee olla jonkin jäsenenä olevan osaston jäseniä.
9) Joka kolmas vuosi valitaan edustajiston kokouksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja tulevaksi kolmivuotiskaudeksi.
10) Päätetään liittohallituksen ja osastojen esittämistä aloitteista ja asioista, jotka kokousyksimielisesti ottaa käsiteltäväkseen ottaen huomioon yhdistyslain 23 ja 24 §:n määräykset.

13 § Edustajiston kokouksen määräajat

Varsinaisesta edustajiston kokouksesta on annettava osastoille kirjallinen ennakkoilmoitusvähintään 60 päivää ennen kokousta.

Kokouskutsu liiton varsinaiseen edustajiston kokoukseen on toimitettava osastoille jakokousedustajille kirjallisesti viimeistään 14 päivää ennen kokousta. Kutsussa on mainittavakokouksessa käsiteltävät asiat.

Kutsu liiton ylimääräiseen edustajiston kokoukseen on toimitettava osastoille jakokousedustajille kirjallisesti viisi päivää ennen kokousta.

Aloitteita liiton varsinaiselle edustajiston kokoukselle saavat tehdä osastot ja liittohallitus.Kokouksessa käsiteltäviksi tarkoitetut asiat on esitettävä liittohallitukselle kirjallisesti 30päivää ennen kokousta.

Edustajiston kokouksen paikan ja ajan määrää liittohallitus.

14§ Päätäntävalta, puhe- ja esitysoikeus edustajiston kokouksessa

Edustajiston kokous on päätösvaltainen, kun se on sääntöjen tarkoittamalla tavalla kutsuttukoolle. Edustajiston kokouksessa liittohallituksen jäsenillä, liiton toimihenkilöillä jatilintarkastajilla on puhe- ja esitysoikeus.

15§ Tilit ja niiden tarkastus

Liiton tilit päätetään kalenterivuosittain.Liittohallituksen tulee jättää tilit tilintarkastajille viimeistään seuraavan vuoden helmikuunloppuun mennessä.

Tarkastuksesta on tilintarkastajien viimeistään maaliskuun 30 päivään mennessä annettavaliittohallitukselle perusteltu kirjallinen lausunto, jossa tulee ilmetä mahdollisetmuistutukset ja huomautukset. Samoin tulee ilmetä puoltavatko tilintarkastajat tili- javastuuvapauden myöntämistä ja tilinpäätöksen vahvistamista.

16§ Sopimusneuvottelut ja työtaistelut

Virka- ja työehtosopimusten hyväksymisestä päättää liittohallitus kuultuaan osastojenmielipidettä, mikäli se neuvottelutilanteen huomioon ottaen on mahdollista.

Mikäli sopimusneuvottelut eivät ole johtaneet sellaiseen lopputulokseen, jonka liittohallitusvoi hyväksyä, voidaan kutsua koolle edustajiston kokous tai alistaa neuvottelutulosjäsenäänestykseen. Jäsenäänestykseen saavat ottaa osaa niiden osastojen jäsenet, joita asiakoskee.

Päätöksen työtaisteluun ryhtymisestä tekee edustajiston kokous tai jäsenäänestyksen perusteellaliittohallitus. Liittohallitus älköön tehkö päätöstä työtaisteluun ryhtymisestä, ellei kaksikolmasosaa (2/3) jäsenäänestykseen osalIistuneista sitä hyväksy.

Liittohallitus päättää työtaistelun lopettamisesta.

17§ Avustukset työtaistelussa

Työtaisteluun osallistuvalle liiton osaston jäsenelle voidaan myöntää avustusta sellaisissatyötaisteluissa, joista edustajiston kokous tai liittohallitus on tehnyt päätöksen. Avustuksensuoritustavasta ja -ajankohdasta päättää liittohallitus.

18§ Yleisiä määräyksiä

Liiton nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin,toimistonhoitajan tai taloudenhoitajan kanssa.Edustajiston kokouksessa toimitetaan vaalit suljetuin lipuin, muut äänestykset avoimesti.Äänten mennessä tasan ratkaisee vaaleissa arpa, muissa äänestyksissä voittaa se mielipide, jotapuheenjohtaja kannattaa.

19§ Muutokset näihin sääntöihin tehdään varsinaisessa edustajiston kokouksessa ja vaaditaanniiden hyväksymiseen vähintään 3/4 enemmistö annetuista äänistä sekä, että sääntöjenmuutoksesta on ollut kokouskutsussa maininta. Liiton purkamisesta on päätettävä kahdessavähintään kahden kuukauden väliajoin pidetyssä, joko varsinaisessa tai ylimääräisessäedustajiston kokouksessa ja vaaditaan, että molemmissa kokouksissa on vähintään 3/4enemmistöllä annetuista äänistä tehty yhtäpitävä purkamispäätös, ja että purkamisesta onkokouskutsussa mainittu.

Liiton purkautuessa siirretään sen varat sellaiselle oikeustoimikelpoiselle järjestölle, joka huolehtii liiton jäsenistön edunvalvonnasta.